Advanced bachelor International management - English programme

banaba
Kortrijk
handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor international management - Nederlands/Engels programma

banaba
Kortrijk
handelswetenschappen en bedrijfskunde

Creditcontract bachelor bedrijfsmanagement

creditcontract
Kortrijk
handelswetenschappen en bedrijfskunde

Creditcontract bachelor human resources management

creditcontract
Kortrijk
sociaal-agogisch werk

Creditcontract bachelor international management

creditcontract
Kortrijk
handelswetenschappen en bedrijfskunde

Creditcontract bachelor maatschappelijke veiligheid

creditcontract
Kortrijk
sociaal-agogisch werk

Creditcontract bachelor organisatie en management

creditcontract
Kortrijk
handelswetenschappen en bedrijfskunde

Creditcontract bachelor orthopedagogie

creditcontract
Kortrijk
sociaal-agogisch werk

Creditcontract bachelor sociaal werk

creditcontract
Kortrijk
sociaal-agogisch werk